RELI

RELI: Registre d’Empreses Licitadores

És un Registre administratiu electrònic, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, on es troben dades i documents relatius a la personalitat jurídica, capacitat, representació i solvència referides a empreses que volen contractar amb les administracions públiques catalanes. Es poden inscriure al Registre electrònic d’empreses licitadores les persones físiques o jurídiques nacionals o estrangeres que poden acreditar personalitat jurídica i capacitat d’obrar i que no estan en situació de prohibició per contractar.

Núm. d’inscripció registral: NT1607878